iconKenseikai's activity


Alumni meeting 2001 back next

EThe meeting was held at Kagaya, because at Doso-kaikan sukiyaki-party was prohibited from the viewpoint of fire regulation.


Click on each photo to see expanded one.

Takita Sanada Kimura Suzuki, Ota
Takita Sanada
Shibata Nakashima Saeki, Nakamura Yana, Takada
Shino, Shibata Kagaya
In front of Kagaya

Annual Alumni Camp 2001 back next

Click to expand each photo.

Start training Basic training
Basic training Basic training
Practice in pair Practice in pair
Basic guard All together
Lunch

Annual General Assembly 2001 back next

Takita(1), Ymanouchi(2), Suzuki(6), Hayashi(6), Takada(9), Ochiai(10), Hyoudou(11), Oota(13), Kawamoto(14), Suzuki(14), Nakashima(19), Inoue(26), Oota(29), Tsukamoto(29), Suzuki(30) participated.
Please click on each photo to expand.

Click to expand each photo.

Chairperson Suzuki Finantial report Shimosaka
Manager/Instructor Sanada
2nd, Miki, Yamanouchi 5th, Saeki, Shimosaka, Inoue, Matsuura
7th, Kusama, Mohara, Arai 9th, Takada, Tonohara 10th, Ochiai 11th, Nakatsuka, Murakami, Hyodo
12th, Kawafune, Ishii 13th, Mori, Ota 15th, Taomoto 16th, Nagahata
19th, Nakashima, Nishizaki, Goto 20th, Oyama, Nakamura 21st, Kamimura 29th, Yamaji, Ota
35th, Ueda, Iida 36th, Kanemoto Students
An additional animation. Click here to watch
OB relations OB relations Alumni to students
Students to alumni All together